Rejestr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Dyrektor WORD | Struktura organizacyjna WORD | Ośrodek WORD | Prawo o ruchu drogowym | BRD |
Menu tematyczne: Szkolenie - Redukcja punktów | Pomoc | Kontakty | Przetargi | Prawo Jazdy | Tryb Awaryjny | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Ośrodek WORD ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości Wiadomości w archiwum: 4

Zapraszamy do korzystania z myjni wysokociśnieniowej firmy KARCHER

Kierowco, "brudnym przyjeżdżasz, czystym wyjeżdżasz", więcej tutaj...

Renomowana firma KARCHER znana jest na całym świecie z najnowocześniejszych produktów do czyszczenia i pielęgnacji.

Korzystając z ich wieloletniego doświadczenia, uruchomiliśmy dla Państwa, 4 - stanowiskową wysokociśnieniową myjnię samoobsługową.

Myjnia posiada również, stanowiska do mycia i suszenia dywaników, a tuż obok znajduje się ciśnieniomierz samochodowy oraz wydajny odkurzacz.

Myjnia wyposażona jest, także w rozmieniarkę banknotów na bilon.

Wszystko w jednym miejscu, wygodnie dla Ciebie.

Tylko u nas najniższa cena w stosunku do długości mycia.

Zapraszamy WORD2 - ul. Zjazd 21

Opublikował(a): Maciej Borysewicz

Data powstania: wt, 12 lipca 2011 16:09
Data upublicznienia: wt, 12 lipca 2011 16:16
Zaakceptował(a): Maciej Borysewicz
Artykuł był czytany: 54599 razy

Wiadomość była modyfikowana 8 razy

Okręgowa stacja kontroli pojazdów WORD2 zaprasza.

linia diagnostyczna
Drodzy kierowcy, w trosce o bezpieczeństwo waszych aut...,

uruchomiliśmy zaawansowaną i nowoczesną linię diagnostyczną pojazdów samochodowych, uzyskując uprawnienia Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Nasza stacja oferuje pełen zakres badań technicznych wszelkich pojazdów !!! Zapewniamy miłą i fachową obsługę a dla każdego klienta miły upominek. Istnieje możliwość rejestracji telefonicznej, więc zadzwoń (086) 215 03 19. Stacja czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 19.00 a w soboty od 8.00 - 14.00.

Opublikował(a): Maciej Borysewicz

Data powstania: wt, 12 lipca 2011 10:16
Data upublicznienia: wt, 12 lipca 2011 10:30
Zaakceptował(a): Maciej Borysewicz
Artykuł był czytany: 56690 razy

Wiadomość była modyfikowana 6 razy

Pracownia badań psychologicznych przy WORD Łomża. Psycholog Piotr Lewańczuk.

budynek WORD
sala badań
aparaty do badań
Szanowni Państwo informujemy,...

że przy naszym WORDzie działa nowoczesna pracownia badań psychologicznych.

Zapraszamy do pracowni, która oferuje badania psychologiczne (psychotesty):

• kierowców zawodowych oraz kandydatów na kierowców
• kierowców pojazdów uprzywilejowanych
• kierowców taksówek
• kierowców samochodów służbowych
• osób po zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczony limit punktów karnych lub za jazdę pod wpływem alkoholu (lub środków o podobnym działaniu)
• kierowców po wypadkach drogowych
• instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na instruktorów
• egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów na egzaminatorów
• wózków widłowych, operatorów sprzętu ciężkiego, itp.

Warto pamiętać, aby na badania zabrać ze sobą dowód osobisty oraz prawo jazdy (o ile nie zostało odebrane), skierowanie na badanie (jeśli zostało wydane) oraz jeśli badany używa – okulary.

Nasza pracownia mieści się na parterze w nowym budynku WORD2 przy ulicy Zjazd 21.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo:
tutaj kliknij

Wyróżnia nas to, że pracujemy w szerokim wymiarze czasowym - dostosowujemy się do potrzeb klientów.

Zachęcamy do kontaktowania się z nami aby ustalić najlepszy dla PAŃSTWA termin badań dzwoniąc pod nr tel. 660 596 690

Badania psychologiczne w naszej pracowni to:

>Szybka obsługa
>Pełen profesjonalizm
>Elastyczne godziny pracy
>Zero stresu
>Komfortowe warunki
>Łatwy dojazd
>Duży parking

Psycholog Piotr Lewańczuk zaprasza.

Opublikował(a): Maciej Borysewicz

Data powstania: wt, 12 lipca 2011 10:03
Data upublicznienia: wt, 12 lipca 2011 10:13
Zaakceptował(a): Maciej Borysewicz
Artykuł był czytany: 56421 razy

Wiadomość była modyfikowana 24 razy

Hamownia silników pojazdów 4x4 !!!!

Hamownia siników Maha
Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy....

do nowo otwartej najnowocześniejszej hamowni silników pojazdów 4x4 firmy MAHA Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu drogowego w Łomży.

Zadzwoń już dziś - (086) 215 03 19 i umów się na badanie. Sprawdź siłę i sprawność swojego auta !!!

Hamownia oferuje:

Pomiar cią­gły
Pomiar dys­kretny
Symu­la­cja obcią­że­nia
Kon­trola ela­stycz­no­ści
Kon­trola tacho­grafu
Pakiet gra­ficzny

Pro­gram pomia­rowy:

pomiar mocy przy sta­łej pręd­ko­ści obro­to­wej, pręd­ko­ści km/h, sile pocią­go­wej

gra­ficzne i nume­ryczne przed­sta­wie­nie mocy na kołach, strat, mocy sil­nika oraz momentu obro­to­wego
wyświe­tla­nie do 3 pomia­rów w tle

moż­li­wość wyboru poszcze­gól­nych krzy­wych na moni­to­rze i wydruku

wyświe­tla­nie na moni­to­rze pręd­ko­ści obro­to­wej, tem­pe­ra­tury oleju, momentu obro­to­wego pod­czas pomiaru

prze­li­cza­nie mocy według norm DIN70020, EWG 80/1269, ISO 585, JIS D 1001, SAE J 1349 (opcja)
Symu­la­cja obcią­że­nia z gra­ficz­nym przed­sta­wia­niem wyni­ków:

stała pręd­kość obro­towa, siła pocią­gowa oraz pręd­kość km/h
symu­la­cja jazdy

Dane zewnętrzne:

duże moż­li­wo­ści zwią­zane z pomia­rem dodat­ko­wych para­me­trów pojazdu tj. ciśnienia doła­do­wa­nia, tem­pe­ra­tury oto­cze­nia, dane pobie­rane poprzez złą­cze OBD

moż­li­wość przed­sta­wie­nia na moni­to­rze 3 dodat­ko­wych para­me­trów oraz wydruku tj.: krzywa zady­mie­nia, war­tość współ­czyn­nika k oraz war­tość CO
moż­li­wość pod­łą­cze­nia do urzą­dze­nia ana­li­za­tora spa­lin MGT 5 oraz dymo­mie­rza MDO 2 LON (opcja)
moż­li­wość pod­łą­cze­nia urzą­dzeń do pomiaru zuży­cia paliwa firm Krupp/AIC

Gra­ficzne przed­sta­wia­nie wyni­ków pomiaru mocy oraz symu­la­cji obcią­że­nia:

moż­li­wość wyboru okre­ślo­nego punktu pomiaru i przed­sta­wie­nia war­to­ści nume­rycz­nych w danym punk­cie

pię­cio­krotny zoom pozwala na dokładną ocenę dowol­nego punktu krzy­wej

gra­ficzne przed­sta­wie­nie wyni­ków pomiaru
przed­sta­wie­nie punk­tów w któ­rych zostały prze­kro­czone war­to­ści gra­niczne

moż­li­wość nano­sze­nia na wykresy uwag w for­mie tek­stu

moż­li­wość prze­łą­cza­nia jed­no­stek po pomia­rze kW/PS/KM

Hamownie są urządzeniami służącymi do badania parametrów silnika (momentu obrotowego i mocy maksymalnej), choć tak naprawdę mierzony jest jedynie moment obrotowy, a moc oblicza się na podstawie zmierzonego momentu i prędkości obrotowej. Wyniki pomiarów są zależne od warunków atmosferycznych, dlatego oprogramowanie hamowni odnosi je do umownych warunków normalnych, które są definiowane przez różne normy. Najczęściej jest to norma DIN 70020, według której normalne warunki to temperatura 25° C i ciśnienie 1000 hPa. Norma nie precyzuje natomiast parametru wilgotności powietrza. Moc silnika może być badana wg innych norm, m. in. wg amerykańskiej SAE (moc silnika wg SAE jest od kilkanastu do 20% wyższa niż w przypadku pomiaru wg DIN, co wynika z faktu, że badana jednostka napędowa jest pozbawiona części osprzętu i układu wylotowego). Rzeczywisty pomiar wykonany wg tej normy jest możliwy właściwie tylko w warunkach hamowni silnikowej. W przypadku hamowni podwoziowej, można takie warunki pomiaru z pewnym przybliżeniem symulować wybierając stosowny algorytm obliczeń, uwzględniający odpowiednie współczynniki korekcji.

Opublikował(a): Maciej Borysewicz

Data powstania: wt, 12 lipca 2011 09:50
Data upublicznienia: wt, 12 lipca 2011 09:57
Zaakceptował(a): Maciej Borysewicz
Artykuł był czytany: 56217 razy

Wiadomość była modyfikowana 3 razy

Statut Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, zwany dalej "Ośrodkiem", działa na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 137, poz. 1302), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego Statutu.

§2.

Ośrodek jest wojewódzką osobą prawną. Siedzibą Ośrodka jest miasto Łomża. Ośrodek działa na obszarze województwa podlaskiego.

§3.

Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Podlaskiego.

§4.

1. Do zadań Ośrodka należy:
a)organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami,
b)prowadzenie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu osób i rzeczy,
c)przeprowadzanie szkoleń dla kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego,
d)zapewnienie obsługi Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w przypadku wyznaczenia Ośrodka do tego zadania przez Wojewodę Podlaskiego.

2. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności:
a)organizować szkolenia egzaminatorów,
b)prowadzić szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy,
c)prowadzić praktyczne szkolenia doskonalące umiejętności kierowców,
d)organizować kursy w zakresie karty rowerowej i motorowerowej,
e)współpracować z organizacjami i instytucjami w zakresie oznakowania dróg i ulic, stanu dróg oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym,
f)organizować kursy i konkursy z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
g)organizować spotkania egzaminatorów z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
h) współpracować z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców w zakresie podnoszenia poziomu jakości ich działania,
i) prowadzić rzeczoznawstwo w zakresie oceny technicznej pojazdów i bezpieczeństwa mchu drogowego,
j) prowadzić kursy podstawowe i dokształcające dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne oraz innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem,
k) uczestniczyć w przedsięwzięciach poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
1) prowadzić system monitorowania przedwsięwzięć wprowadzanych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
m) realizować zadania wynikające z krajowego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT,
n) prowadzić szkolenia dla diagnostów wykonujących badania techniczne pojazdów,
o) prowadzić szkolenie kierowców wykonujących transport drogowy taksówką,
p) prowadzić szkolenia doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych,
q) organizować szkolenie dla nauczycieli prowadzących wychowanie komunikacyjne.

3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą. Wypracowane z tej działalności środki finansowe przeznaczane są na realizacje zadań o których mowa w ust. 1 i 2.

DZIAŁ II ORGANIZACJA OŚRODKA
Rozdział 1
Zarządzanie Ośrodkiem


§5.

1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor Ośrodka, zwany dalej ,,Dyrektorem", powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.
3. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy.
4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor.
5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

Rozdział 2
Organizacja wewnętrzna Ośrodka

§6.

1. W skład Ośrodka wchodzą komórki organizacyjne do spraw:
a) finansowych,
b) egzaminowania,
c) szkoleń,
d) administracyjno-gospodarczych,
oraz nie wchodzące w ich skład samodzielne stanowiska pracy.

2. Na czele komórek organizacyjnych stoją ich kierownicy.
3. Samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

§7.

Podział zadań i odpowiedzialności, schemat organizacyjny Ośrodka oraz szczegółowe zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, o których mowa w § 6, a także inne sprawy dotyczące funkcjonowania Ośrodka, określa regulamin organizacyjny Ośrodka, instrukcje ustalone przez Dyrektora oraz umowy zawierane z podmiotami zewnętrznymi.

§8.

Dyrektor może powoływać zespoły problemowe, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo - doradcze, w skład których mogą wchodzić pracownicy Ośrodka, przedstawiciele organów współpracujących z Ośrodkiem oraz eksperci.

Rozdział 3
Oddziały Terenowe Ośrodka


§9.

Oddziały terenowe Ośrodka tworzy, łączy i znosi Dyrektor w zależności od potrzeb.

§10.

Dyrektor koordynuje działalność oddziałów terenowych oraz kontroluje i nadzoruje pracę kierowników oddziałów terenowych.

DZIAŁ III
UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTW


§11.

Dyrektor może udzielać pracownikom pełnomocnictw do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych związanych z zakresem działania Ośrodka.

DZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA


§12.

Ośrodek prowadzi samodzielna gospodarkę finansową na zasadach określonych w art.119 ustawy oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością Ośrodka (Dz.U. Nr 176, poz.1443), a także na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324).

DZIAŁ IV
ORGANIZACJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ


§13.

Za organizację i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystywanie wyników i ustaleń kontroli, odpowiedzialny jest Dyrektor. Bieżącą kontrolę wewnętrzną w odniesieniu do pracowników komórek organizacyjnych wykonują kierownicy właściwych komórek organizacyjnych, oddziałów terenowych wykonują ich kierownicy, a w stosunku do samodzielnych stanowisk pracy wykonuje Dyrektor. Kontrola obejmuje sprawdzenie prawidłowości i terminowości załatwiania spraw, badanie rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, a także prawidłowości zabezpieczania ich przed kradzieżą, uszkodzeniem i innymi szkodami. W razie ujawnienia w toku kontroli nieprawidłowości, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym Dyrektora. Wyniki kontroli stanowią podstawę podjęcia działań przez Dyrektora w celu likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości, zapobieganiu ich powstawania, a także do usprawnienia działalności kontrolowanych komórek.

DZIAŁ V .
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§14.

Zmiany w Statucie wprowadza się w trybie przewidzianym dla nadania Statutu.

Opublikował(a): Zbigniew Gryglik

Data powstania: cz, 23 października 2003 17:35
Data upublicznienia: cz, 23 października 2003 17:36
Artykuł był czytany: 107175 razy

Wiadomość była modyfikowana 3 razy

 
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR

 

Łomża, Piękna okolica, odpoczynek